Zgodnie z art.13 ust.1 i 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GRASANT Sp.z o.o. z siedzibą w Krapkowicach przy ul. Opolskiej 103b, tel. 774079596, email: grasant@grasant.com.pl
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • przedstawienia ofert,
 • wysyłanie wiadomości drogą elektroniczną,
 • realizacji zamówień, w tym wystawianie faktur, dokumentów przewozowych, specyfikacji dostawy,
 • obsługi księgowej, usług pocztowych, usług wsparcia IT oraz usług, które świadczą firmy kurierskie i transportowe,
 • rozpatrywania reklamacji,
 • dochodzenia roszczeń oraz windykacji należności.
 1. Podstawą prawną jest art.6 ust 1 lit b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit c RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego, art. 6 ust 1. lit f RODO – niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalnosci gospodarczej.
 2. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
 • zarząd przedsiębiorstwa,
 • upoważnieni pracownicy spółki,
 • zewnętrzne biuro rachunkowe,
 • podmioty prowadzące działaność pocztową, kurierską i spedycyjną,
 • banki, w przypadku koniecznosci prowadzenia rozliczeń,
 • organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków US, PIP, ZUS,
 • podmioty wspierające nas w prowadzonej działalnosci na nasze zlecenie, w szczególnosci dostawcy systemów zewnętrznych wspierających naszą działalność.
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 2. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów przetwarzania.
 3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uznają Państwo iż, przetwarzane Państwa dane osobowe odbywają się z naruszeniem przepisów ochrony danych osobowych.
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji w pukncie 2 celów jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 6.  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.